Đĩa + chén trà Versace Rosenthal - Medusa 19335-403762-14640

Mã sản phẩm: Medusa 19335-403762-14640

Thương hiệu: Versace Rosenthal - Italy

Đĩa + chén trà Versace Rosenthal - Medusa 19335-403761-14640

Mã sản phẩm: Medusa 19335-403761-14640

Thương hiệu: Versace Rosenthal - Italy

Đĩa + chén trà - Medusa 19335-403760-14640

Mã sản phẩm: Medusa 19335-403760-14640

Thương hiệu: Versace Rosenthal - Italy

Đĩa + chén trà Versace Rosenthal - Medusa 19335-403759-14640

Mã sản phẩm: Medusa 19335-403759-14640

Thương hiệu: Versace Rosenthal - Italy

Ấm trà - Medusa 19335-403760-14230

Mã sản phẩm: Medusa 19335-403760-14230

Thương hiệu: Versace Rosenthal - Italy

Đĩa + chén trà - Medusa 19300-409605-29253

Mã sản phẩm: Medusa 19300-409605-29253

Thương hiệu: Versace Rosenthal - Italy

Ấm trà - Medusa 19300-409605-14230

Mã sản phẩm: Medusa 19300-409605-14230

Thương hiệu: Versace Rosenthal - Italy

Đĩa + chén trà - Le Jardin De Versace - 19300-409609-29253

Mã sản phẩm: Le Jardin De Versace - 19300-409609-29253

Thương hiệu: Versace Rosenthal - Italy

Ấm trà - Le Jardin De Versace - 19300-409609-14230

Mã sản phẩm: Le Jardin De Versace - 19300-409609-14230

Thương hiệu: Versace Rosenthal - Italy

Bộ 6 chén + đĩa trà - Barocco Mosaic 19335-403728-29253

Mã sản phẩm: Barocco Mosaic 19335-403728-29253

Thương hiệu: Versace Rosenthal - Italy

Đựng đường Versace - Baroque 19315-403651-14330

Mã sản phẩm: Baroque 19315-403651-14330

Thương hiệu: Versace Rosenthal - Italy

Đựng sữa Versace - Baroque 10490-403651-14435

Mã sản phẩm: Baroque 10490-403651-14435

Thương hiệu: Versace Rosenthal - Italy