Đèn tranh

MS: WA 2-1335/3

Hãng: Orion

Nơi sản xuất: Cộng hòa Áo

MS: WA 2-1335/2

Hãng: Orion

Nơi sản xuất: Cộng hòa Áo

MS: WA 2-1335/1+1

Hãng: Orion

Nơi sản xuất: Cộng hòa Áo

MS: WA 2-1063/4

Hãng: Orion

Nơi sản xuất: Cộng hòa Áo

MS: WA 2-1062/2

Hãng: Orion

Nơi sản xuất: Cộng hòa Áo

MS: WA 2-536/3

Hãng: Orion

Nơi sản xuất: Cộng hòa Áo

MS: WA 2-535/2

Hãng: Orion

Nơi sản xuất: Cộng hòa Áo