Gạch Ốp Lát


MS: Dynasty Rect

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59x59

MS: Dynasty Rect

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 59x59

MS: Arkit Rect

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 40x120

MS: Drake teak

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 20x114

MS: Dynasty Rectificado

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 40x120

MS: Eleganza Nogal

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 20x114

MS: Shutter Eleganza Roble

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 20x114

MS: Space Dynasty Rect

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 40x120

MS: Tasos Rect

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 40x120

MS: Tasos Rect

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 40x120

MS: Velvet Cream

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 20x114

MS: Wellen Velvet Cream

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

Kích thước: 20x114

MS: Bernini

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha

MS: Kyara

Hãng: Baldocer

Nơi sản xuất: Tây Ban Nha